Reklamácie a výmena

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Zmluva o nákupe uzatvorená cez internet alebo elektronickú poštu podľa rozhodnutia Zákona o ochrane spotrebiteľa dáva spotrebiteľovi právo oznámiť predávajúcemu, že odstupuje od kúpy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to bez udania dôvodu svojho rozhodnutia. Doba na jednostranné odstúpenie zmluvy je 14 dní odo dňa, keď bol tovar pod predmetom zmluvy prevzatý Vám alebo tretej osobe, ktorú ste určili a ktorá nie je prepravca. Ak sa zmluva týka viacerých kusov tovaru, ktoré majú byť dodané oddelene, alebo ak ide o tovar, ktorý sa dodáva v niekoľkých častiach alebo viacerých zásielkach, lehota na jednostranné odstúpenie zmluvy je 14 dní odo dňa, keď bol posledný kus alebo posledná zásielka tovaru prevzatá Vám alebo tretej osobe, ktorú ste určili a ktorá nie je prepravca.

Spotrebiteľ musí na vykonanie práva na jednostranné odstúpenie poslať e-mail na adresu info@topextensions.hu a na svoje náklady vrátiť tovar do nášho skladu na adrese:

RA13 d.o.o, Vojkovo nabrežje, 6000 Koper, Slovinsko

Kupujúci musí vrátiť tovar v neporušenej stave a v pôvodnom obale, s pripojeným originálnym dokladom a prípadnými návodmi odporučeným zásielkou (alebo iným overiteľným spôsobom) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa, kedy informoval predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy, na adresu predávajúceho (kontaktné údaje vyššie).

Kupujúci nesie, v súlade s článkom 77 odsek 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, zodpovednosť za akékoľvek zhoršenie hodnoty zakúpeného tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom, ktoré je povinnosťou spotrebiteľa v prípade jednostranného odstúpenia od zmluvy v zákonom stanovenej lehote 14 dní.

VYŠKRATENIE PRÁVA NA JEDNOSTRANNÉ ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Spotrebiteľ nemá právo na jednostranné odstúpenie od zmluvy podľa tejto časti, ak:

predmetom zmluvy je tovar, ktorý je uzavretý zapečatený a ktorý nie je vhodný na vrátenie z dôvodov ochrany zdravia alebo hygieny a bol rozpečatený po dodaní,
predmetom zmluvy je tovar, ktorý je vyrobený na mieru spotrebiteľovi alebo ktorý je jednoznačne prispôsobený jeho potrebám,
predmetom zmluvy je tovar, ktorý sa vzhľadom na jeho povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešava s inými vecami.
NÁKLADY NA VRÁTENIE TOVARU

V prípade, že spotrebiteľ uplatní svoje právo, nesie náklady na vrátenie tovaru a musí ho vrátiť do 14 dní (článok 77 ZZP).

Kupujúci musí vrátiť tovar odporučeným spôsobom, s pripojeným originálnym dokladom a prípadnými návodmi bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám oznámil svoje rozhodnutie o jednostrannom odstúpení od zmluvy. Pokladá sa za to, že ste svoj záväzok splnili včas, ak tovar pošlete pred uplynutím uvedenej lehoty. Pokladá sa, že ste odstúpili od zmluvy, a peniaze Vám nie sme povinní vrátiť, ak nám tovar nevrátite po uplynutí lehoty 14 dní odo dňa, kedy ste nám oznámili svoje rozhodnutie o jednostrannom odstúpení od zmluvy. Všetky priame náklady na vrátenie tovaru musíte znášať sami.

VRÁTENIE PEŇAZÍ

Ak jednostranne odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám všetky peniaze, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na dodanie, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od dňa, kedy sme dostali Vaše rozhodnutie o jednostrannom odstúpení od zmluvy, okrem prípadu, ak ste si zvolili iný spôsob dodania, než je najlacnejší štandardný spôsob dodania, ktorý sme ponúkli.

Vrátenie peňazí bude uskutočnené rovnakým spôsobom, akým ste vykonali platbu. V prípade, že súhlasíte s iným spôsobom vrátenia zaplatenej sumy, nebudete mať žiadne náklady na vrátenie.

Vrátenie peňazí v hotovosti nie je možné.

Vrátenie peňazí môžeme vykonať až po obdržaní vráteného tovaru alebo po obdržaní dôkazu o tom, že ste nám tovar poslali späť.

VRÁTENIE A REKLAMÁCIE

Objednané výrobky pred balením prehliadame a kontrolujeme ich správnosť, a výrobky sú balené takým spôsobom, aby sa pri bežnej manipulácii počas prepravy neponičili. Kupujúci je povinný pri prevzatí preveriť balenie zásielky. Ak má balenie zásielky viditeľné poškodenia/chyby, prosíme, aby ste o tom okamžite informovali kuriéra a spolu s ním otvorili zásielku. Ak je akýkoľvek produkt poškodený, vytvorte s kuriérom zápis o poškodení zásielky s Vašim podpisom a podpisom kuriéra. Jeden exemplár zápisu zostáva Vám, druhý kuriérovi. Zásielku neprevzatím ju pošlite kuriérovi, ktorý ju zašle na našu adresu, a potom nás prosíme kontaktujte e-mailom na adrese info@topextensions.hu kvôli ďalšiemu postupu týkajúcemu sa vzniknutej škody.

Pri prijímaní tovaru závisí kontrola správnosti objednávky od kupujúceho, a kupujúci je povinný porovnať prijaté produkty s faktúrou. Ak niečo chýba, ihneď to upozornite kuriéra, ktorý bude vracať zásielku, pretože neskôr nesprávne reklamácie neakceptujeme. Kupujúci potvrdzuje množstvo prijatého tovaru podpisom na doručenke kuriérskej služby, bez poškodenia obalu a tovaru samotného.

ZÁVRAČIE TOVARU

Kupujúci má právo vrátiť tovar v nasledujúcich prípadoch:

dodanie tovaru, ktorý nebol objednaný,
dodanie tovaru s chybou alebo poškodením, ktoré nevzniklo pri preprave a nebolo viditeľné pri kontrole zásielky pri prevzatí,
ďalšie prípady v súlade so zákonnými predpismi.
VÝMENA TOVARU

Kupujúci môže výrobok zakúpený v lehote 7 dní od prevzatia zmeniť. Predávajúci sa zaväzuje výrobok vymeniť do 30 dní od doručenia žiadosti. Kupujúci je povinný reklamovaný výrobok doručiť v nepoškodenom pôvodnom obale, s priloženými všetkými časťami, a výrobok nesmie byť používaný, praný alebo poškodený. Výrobky s viditeľnými poškodeniami, výrobky, ktoré kupujúci pokúšal opraviť alebo upravovať, výrobky, ktoré boli poškodené nevhodným používaním, a výrobky bez pôvodného obalu nie je možné vymeniť.

Reklamácie týkajúce sa nedostatkov výrobkov a všetky ďalšie námietky je možné podať písomne e-mailom alebo obyčajnou poštou:

na e-mailovú adresu: info@topextensions.hu

POSTUP REKLAMÁCIE

Predávajúci schváli vrátenie tovaru kupujúcemu po oprávnenej reklamácii, pričom je to možné len písomne e-mailom. V tomto prípade nás prosíme, aby ste nám poslali informácie s číslom faktúry a opisom reklamácie e-mailom na info@topextensions.hu. Ak ide o poškodenie a / alebo neprávnomocný výrobok dodaný tovar, kupujúci musí poslať aj fotografiu reklamácie, aby sa to považovalo za dôkaz. V prípade oprávnenej reklamácie umožňuje zmluva rozviazať s návratom zaplatenej sumy alebo výmenou výrobku. V prípadoch, kedy je možné výrobok vymeniť za nový a keď je možné vrátiť peniaze za výrobok, nás prosíme, aby ste nám vrátili reklamovaný výrobok na našu adresu. Keď tovar príde do skladu, pošleme Vám oznámenie o vrátení peňazí / dodaní výrobku. V prípade nemožnosti dodania iného tovaru bude predávajúci kompenzovať hodnotu tovaru, ktorý nie je schopný ďalej dodávať kupujúcemu. V prípade vrátenia tovaru, ktorý nevznikol chybou predávajúceho, kupujúci znáša všetky manipulačné náklady a organizuje vrátenie zásielky sám.

V prípade sporu o oprávnenosti reklamácie a / alebo o spôsobe, akým bol výrobok vrátený, sa výrobok odovzdá odborníkovi alebo odborníkovi na právne otázky. V prípade, že sa výrokom zistí, že reklamácia je oprávnená, všetky náklady na výmenu výrobku znáša predávajúci, a v prípade neoprávnenej reklamácie znáša náklady kupujúci.