Podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu topextensions.sk sú zostavené v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa (ZVPot-UPB2). Internetový obchod topextensions.sk (ďalej len „obchod“ alebo „topextensions.sk“) prevádzkuje spoločnosť RA13 d.o.o., poskytovateľ služieb elektronického obchodu (ďalej len „poskytovateľ“).

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na prevádzku online obchodu topextensions.sk, práva zákazníka a obchodný vzťah medzi poskytovateľom a zákazníkom.

Dostupnosť informácií / dostupnosť informácií

(Posudok legislatívy)

Poskytovateľ sa zaväzuje, že zákazníkovi vždy poskytne tieto informácie:

identitu spoločnosti (názov a sídlo, identifikačné číslo)

kontaktné informácie, ktoré umožnia rýchlu a efektívnu komunikáciu používateľovi (e-mail, telefón)

podstatné charakteristiky výrobkov alebo služieb (vrátane predajných služieb a záruk),

dostupnosť položiek (každá položka alebo služba, ktorá je v online ponuke, musí byť dostupná v primeranom čase),

podmienky doručenia položiek alebo služieb (spôsob, miesto a lehota doručenia),

všetky ceny musia byť jasne a jednoznačne uvedené a musia byť jasne zobrazené, bez ohľadu na to, či už obsahujú dane a prepravné náklady

spôsob platby a doručenia,

časovú platnosť ponuky

lehotu, počas ktorej je ešte možné od zmluvy odstúpiť, a podmienky na odstúpenie; okrem toho, ak a do akej miery zákazník vráti položku,

vysvetlenie postupu na predloženie sťažnosti, vrátane údajov o kontakte osoby na kontakt.

Ponuka položiek

Ceny sa zobrazujú ako bežné alebo zľavné ceny. Bežné ceny sú odporúčané maloobchodné ceny výrobcu alebo dovozcov, alebo ceny stanovené samotným poskytovateľom. Online alebo zľavná cena je cena, ktorá sa uplatňuje pri online nákupe v prípade 100 % hotovostného plnenia alebo platby vopred s prevodom na TRR.

Spôsoby platby

Poskytovateľ služieb ponúka nasledujúce spôsoby platby:

hotovosťou pri prevzatí,
platba prevodom na účet správcu RA13 d.o.o – na základe predbežného návrhu
kartou,
Poskytovateľ vystaví zákazníkovi faktúru prostredníctvom trvalého médiá s oddeľujúcimi nákladmi a pokynmi na odstúpenie od kúpy a položkami na vrátenie, ak je to potrebné a možné.

Kúpno-predajná zmluva (objednávka) sa uchováva elektronicky na e-mailovom tele komunikácie poskytovateľa služby. V prípade objednávky zákazník obdrží potvrdenie objednávky e-mailom. Zákazník si môže od poskytovateľa služieb vyžiadať (zmluvu/objednávku)

Ceny

Ceny sú vrátane 22% DPH, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, a platia od 1.7.2020 do odvolania.

Ceny platia v čase uzavretia zmluvy a nemajú stanovenú platnosť vopred.

Ceny sa uplatňujú pri platbe uvedeným spôsobom platby a v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.

Napriek mimoriadnym snahám o zabezpečenie najnovších a najpresnejších informácií môžu byť informácie o cenách nesprávne. V takom prípade alebo v prípade, že sa cena položky zmení počas spracovania objednávky, poskytovateľ umožní zákazníkovi odstúpiť od kúpy a zároveň mu ponúkne riešenie, ktoré bude slúžiť na obojstranné uspokojenie.

Kúpno-predajná zmluva medzi poskytovateľom a zákazníkom sa uzatvára v okamihu, keď poskytovateľ potvrdí objednávku (zákazník obdrží elektronickú správu o stave objednávky).

Od tohto okamihu sú všetky ceny a iné podmienky pevné a platia pre poskytovateľa aj pre zákazníka.

Postup nákupu

Objednávka bola prijatá
Po objednávke dostane zákazník e-mailom správu o tom, že objednávka bola prijatá. V tomto kroku má zákazník možnosť zrušiť objednávku do jednej hodiny. Úplné informácie o stave a obsahu objednávky sú vždy dostupné na webovej stránke poskytovateľa služieb.

Potvrdenie objednávky
Ak zákazník nezruší objednávku, objednávka sa spracováva ďalej, keď poskytovateľ prehodnotí objednávku, overí dostupnosť objednaných položiek a potvrdí alebo odmietne objednávku s dôvodom. Na overenie údajov alebo na zabezpečenie správnosti doručenia môže poskytovateľ služieb volať zákazníka na jeho kontaktné číslo. Po potvrdení objednávky poskytovateľ informuje zákazníka e-mailom o plánovanom termíne doručenia. V tomto okamihu je kúpna zmluva pre objednané položky medzi zákazníkom a poskytovateľom neodvolateľne uzatvorená.

Odoslaný tovar
Poskytovateľ v stanovenej lehote pripraví tovar a informuje zákazníka e-mailom.

V tomto e-maile poskytovateľ informuje zákazníka o politike vrátenia tovaru, ako aj o tom, kto sa môže obrátiť v prípade neskorého doručenia a koho môže kontaktovať v prípade sťažnosti.

Nákupný košík

Nákupný košík v online obchode je podobný ako v klasickom obchode. Môžete doň umiestniť položky, ktoré sa vám zdajú zaujímavé a hodné kúpy, a pred nákupom ich môžete odstrániť alebo objednať.

Hodnota košíka je aktuálna a v košíku môžete zmeniť množstvo vybraných položiek.

Právo na odstúpenie od kúpy, vrátenie tovaru

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od doručenia tovaru (na e-mailovú adresu info@topextensions.hu) a informovať spoločnosť o odstúpení od zmluvy, bez uvedenia dôvodu pre rozhodnutie. Jedine náklad spojený s odstúpením je náklad na vrátenie tovaru. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (nákupu). Prijatý tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný a nezmenený, pokiaľ tovar nie je zničený, chybný, stratený alebo kvantitatívne znížený a spotrebiteľ nie je vinen. Vrátenie platby sa uskutoční čo najskôr, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení. Vrátenie platby sa vykonáva prostredníctvom TRR klienta. Vrátenie prijatého tovaru do spoločnosti v lehote na odstúpenie od zmluvy sa považuje za oznámenie o odstúpení od zmluvy.

Dôležité!
Položky na výmenu alebo vrátenie zašlite na RA13 d.o.o, Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper, Slovinsko
Náklady na prepravu vždy nesie odosielateľ, pokiaľ nie je dohodnuté inak vopred.
Balenia na dobierku nie sú prijímané.
Všetky položky sú označené štítkom, takže ak by ste produkt testovali z dôvodov hygienických a iných dôvodov, produkt už nie je možné reklamovať.
Pasy podliehajú reklamácii a reklamácii, pretože sa vyrábajú manuálne a podľa dohodnutých meraní uvedených na webovej stránke.
V prípade vrátenia alebo reklamácie už vsadených keratínových a microringových prameňov a predlžovania vlasov je potrebné priložiť faktúru kaderníka alebo osoby s licenciou v oblasti predlžovania vlasov, ktorá vám naše predlžovanie vlasov dala, ako dôkaz, že vám odborník na vlasy položil vlasy, nie vy sami! V opačnom prípade nebudeme reklamovať vlasy, ktoré boli už vsadené!

Kedy má materiál chybu? Kedy:

Položka nemá vlastnosti potrebné pre jej bežné použitie alebo na uvádzanie na trh,
Položka nemá vlastnosti potrebné pre špecifické použitie, pre ktoré ju kupujúci zakúpil a ktoré boli predávajúcemu známe alebo by ich mal poznať,
Položka nespĺňa dohodnuté alebo zakotvené vlastnosti a rozdiely,
Predávajúci dodal položku, ktorá nezodpovedá modelu, pokiaľ nebol model uvedený iba pre reklamné účely.
Ako sa overuje správnosť položky?

Správnosť položky sa overuje porovnaním s inou vhodnou položkou rovnakého druhu a taktiež pomocou vyhlásení výrobcu alebo deklarácií na samotnej položke.

Ako sa dokazuje materiálna chyba?

Kupujúci nás musí informovať o každej materiálnej chybe vrátane presného popisu, na svoje náklady, v zákonom stanovenej lehote, a umožniť nám skontrolovať položku.

Právo na uplatnenie materiálnej chyby na položke je podrobnejšie upravené v zákone o ochrane spotrebiteľa.

Doručenie

Predávajúci dodá tovar alebo službu v dohodnutom termíne.

Doručenie zásielky prebieha prostredníctvom kuriéra.

Náklady na doručenie

Náklady na doručenie sú rovnaké pre celé Slovensko a predstavujú 4,50 eura. Pri platbe v hotovosti pri prevzatí sa účtuje ďalší poplatok vo výške 1,50 eura.

Doprava zdarma

Náklady na doručenie sa neúčtujú, ak si tovar osobne prevzmete alebo ak objednáte výrobky v celkovej hodnote nad 150 eur.

Ak v čase doručenia nie ste doma na uvedenej adrese, môžete si zásielku vyzdvihnúť na najbližšej pošte alebo na mieste pre vyzdvihnutie GLS. Ak potrebujete kód doručenia, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@topextensions.hu a radi vám pomôžeme.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje trvalo chrániť všetky osobné údaje používateľa.

Osobné údaje použijeme výlučne na účely vybavovania objednávky (posielanie informačného materiálu, ponúk, faktúr) a všetku potrebnú komunikáciu.

Údaje zákazníka v žiadnom prípade neposkytneme neoprávneným osobám.

Komunikácia

Predávajúci bude s používateľom komunikovať prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie, pokiaľ si používateľ neprotirečí.

Ochrana detí

Reklamné správy budú jasne viditeľné (s ohľadom na vek) a jednoznačne oddelené od hier a súťaží. Každá komunikácia určená deťom bude prispôsobená ich veku a nebude využívať dôvernosť detí, nedostatok skúseností a pocit lojality.

Predávajúci nesmie prijímať objednávky od osôb, o ktorých vie alebo podozrieva, že sú deti, bez výslovného súhlasu ich rodičov alebo opatrovateľov.

Predávajúci nesmie bez súhlasu rodičov alebo opatrovateľov prijímať žiadne údaje, ktoré sa vzťahujú k deťom.

Predávajúci nemá právo ponúkať voľný prístup k výrobkom alebo službám, ktoré by mohli poškodiť dieťa.

Vylúčenie zodpovednosti

Predávajúci vo väčšine prípadov usiluje zabezpečiť aktuálnosť a presnosť údajov zverejnených na svojich webových stránkach. Môže však dôjsť k rýchlym zmenám vlastností položiek, lehotám doručenia alebo cenám, ktoré predávajúci nemôže okamžite aktualizovať na svojich webových stránkach. V takom prípade predávajúci informuje kupca o zmene a umožní mu prístup k objednávke alebo výmenu objednanej položky.

Aj keď sa predávajúci snaží zabezpečiť presné fotografie položiek, je dôležité, aby sa všetky fotografie prijímali ako symbolické. Fotografie nezaručujú vlastnosti produktu.

Reklamácie a spory

Predávajúci dodržiava platný právny rámec týkajúci sa ochrany spotrebiteľa. Vo väčšine prípadov sa predávajúci snaží plniť svoju povinnosť a vytvára dynamický systém riešenia sťažností a poskytuje kontakt na osobu, s ktorou môže zákazník komunikovať v prípade problémov prostredníctvom telefónu alebo e-mailu. Sťažnosť je možné zaslať na online adresu info@topextensions.hu.

Postup pri riešení sťažnosti je dôverný.

Predávajúci je si vedomý, že hlavným rysom spotrebiteľského sporu je nerovnováha medzi ekonomickou hodnotou nárokov a nákladmi na ich riešenie. To je hlavnou prekážkou pre spotrebiteľa pri podávaní sťažnosti súdu. Preto sa predávajúci snaží urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby vyriešil akýkoľvek spor s obojstranným súhlasom.

Ak máte ďalšie otázky, kontaktovať nás môžete na adrese info@topextensions.hu a radi vám pomôžeme.

Ak kupujúci / spotrebiteľ nie je spokojný s riešením sťažnosti, môže:

V súlade so zákonom o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len „ZlsRPS”) podať návrh na mimosúdne riešenie konkrétneho sporu spotrebiteľa Európskemu centru pre riešenie sporov (ďalej len „ECDR”), s ktorým dodávateľ určil ako kompetentného poskytovateľa na riešenie spotrebiteľských sporov. ECDR, so sídlom v Lublane, na Tomšičeva ulica 6, ktoré dodávateľ uznal za kompetentného poskytovateľa na riešenie spotrebiteľských sporov. ECDR je registrovaný u Ministerstva hospodárskeho rozvoja a technológií Slovinskej republiky (ďalej len „MGRT”) ako poskytovateľ mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov a takto sa stane. postup mediácie a arbitráže (kombinácia mediácie a arbitráže), o ktorom rozhodol poskytovateľ služieb v súlade s „Pravidlami ECDR o mimosúdnych riešeniach spotrebiteľských sporov” uverejnenými na webovej stránke www.ecdr.si. Týmto spôsobom sa kupcovi / spotrebiteľovi poskytuje rýchly, jednoduchý a efektívny spôsob mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, pretože proces sa väčšinou uzatvorí do 30 dní a je bezplatný pre kupca / spotrebiteľa (kupujúci / spotrebiteľ platí iba náklady na svojho potenciálneho plnomocníka). Iniciatívu na začatie konania možno podať elektronicky na www.ecdr.si alebo v písomnej forme na sídle ECDR. Konanie mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov vedú neutrálni odborníci poverení ECDR, ktorí spĺňajú podmienky stanovené ZlsRPS a sú zaregistrovaní v registri poskytovateľov MGRT.
V súlade so ZlsRPS poskytovateľ rovnako zverejňuje elektronický odkaz na Európsku platformu pre online riešenie spotrebiteľských sporov:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

podať žalobu pred príslušným súdom bydliska kupca.